Τι είναι τα Healthcare Analytics;


Τι είναι το Tableau και που χρησιμεύει;
Τι είναι τα Healthcare Analytics;

Τα Healthcare Analytics είναι η ανάλυση τωρινών και παλαιότερων δεδομένων με στόχο την πρόβλεψη τάσεων και τη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης της εξάπλωσης των νόσων.


Ο τομέας των Healthcare Analytics καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και παρέχει χρήσιμα συμπεράσματα τόσο σε μακροοικονομικό (macro) όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο (micro). Μπορεί να αποκαλύψει τρόπους βελτίωσης της ποιότητας στη φροντίδα των ασθενών, των κλινικών δεδομένων, της διάγνωσης, αλλά και της επιχειρηματικής διαχείρισης. Όταν συνδυάζονται με συστήματα Business Intelligence (suites) και εργαλεία απεικόνισης δεδομένων (data visualization), τα healthcare analytics βοηθούν τη διοίκηση παρέχοντας πληροφορίες και πρακτικά συμπεράσματα που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων.


Όσον αφορά τα νοσοκομεία και τους healthcare managers, τα healthcare data analytics παρέχουν ένα συνδυασμό οικονομικών και διοικητικών δεδομένων μαζί με πληροφορίες που μπορούν να συμβάλλουν θετικά στη φροντίδα των ασθενών, να βελτιώσουν τις υπηρεσίες και να συνεισφέρουν στις υπάρχουσες διαδικασίες.


Τα συστήματα Healthcare Business Intelligence δίνουν έμφαση σε μεγάλες κατηγορίες δεδομένων για συλλογή και ανάλυση: κόστη και οικονομικές απαιτήσεις, έρευνα και ανάπτυξη, κλινικά δεδομένα συνδυασμένα με τη συμπεριφορά και τη γνώμη του ασθενή.Η πρώτη κατηγορία βοηθά στoν εντοπισμό των περιοχών που χρήζουν βελτίωσης, ώστε να γίνει περισσότερο αποδοτική η λειτουργία τους, αλλά και στην εξοικονόμηση πόρων με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο. Η έρευνα κι ανάπτυξη είναι σημαντικές πλευρές της υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες παρέχουν νέες καινοτόμες λύσεις και θεραπείες που μπορούν να καταγραφούν, να μετρηθούν και να αναλυθούν.Τα κλινικά δεδομένα είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσει η διοίκηση να προσδιορίσει ποια σημεία των υπηρεσιών χρειάζονται βελτίωση. Επίσης, προσφέρουν λεπτομερείς πλ