ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

workearly.gr

05/03/2021


 

Οι παρόντες όροι ρυθμίζουν την παροχή της υπηρεσίας «Workearly» από την εταιρεία «REATCODE LTD», εφεξής «REATCODE» ή «Εταιρεία», με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο (85, Great Portland Street, First Floor, London W1W 7LT) και Αριθμό Μητρώου:11762980
προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «Πελάτης»).

 


Υπηρεσία


Η αποδοχή των παρόντων Όρων λογίζεται ως γενομένη με την αποδοχή της Πρότασης Συνεργασίας από τον Πελάτη, η οποία μπορεί να λαμβάνει χώρα προφορικά ή γραπτά με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας επιλέξει ο Πελάτης. Η αποδοχή της Πρότασης Συνεργασίας από την πλευρά του Πελάτη ισοδυναμεί με σύναψη σύμβασης συνεργασίας, η οποία τελεί υπό τον όρο της εξόφλησης του συμφωνηθέντος ποσού προς την Εταιρεία. Η τελευταία δεν οφείλει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση, εάν δεν εισπράξει το σύνολο του συμφωνηθέντος ποσού εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην Πρόταση Συνεργασίας, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Το αντικείμενο της υπηρεσίας αφορά αποκλειστικά στις ανάγκες και τους στόχους εκάστου υποψηφίου και αποτυπώνεται αναλυτικά στην Πρόταση Συνεργασίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων.

 


Πληρωμή και Υπαναχώρηση


Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει το συνολικό ποσό της υπηρεσίας εφάπαξ ή σε δόσεις, ανάλογα με την εκάστοτε συμφωνία. Στην περίπτωση καταβολής με δόσεις, ο Πελάτης δεν οφείλει να καταβάλει το σύνολο του ποσού εάν δεν το επιθυμεί. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία οφείλει να παραδώσει το υλικό που αντιστοιχεί στην εκάστοτε καταβολή. Εάν παρέχεται στον Πελάτη η δυνατότητα προκράτησης, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να προκαταβάλει το ποσό, ώστε να κατοχυρώσει τη συμμετοχή του στο
πρόγραμμα με συγκεκριμένους όρους που έχουν συμφωνηθεί στην Πρόταση Συνεργασίας. Η Εταιρεία δεν οφείλει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της εάν δεν εξοφληθεί το συμφωνηθέν ποσό και ο Πελάτης δεν οφείλει να εξοφλήσει το υπολειπόμενο ποσό, εάν τελικά επιθυμεί νααπέχει από το πρόγραμμα. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας, η οποία – όπως αναφέρεται παραπάνω- λογίζεται ότι πραγματοποιείται με την αποδοχή της Πρότασης Συνεργασίας. Η προθεσμία υπαναχώρησης δεν επηρεάζεται από τον τρόπο πληρωμής. Έτσι, το δικαίωμα υπαναχώρησης εκπνέει εντός της παραπάνω προθεσμίας είτε το ποσό καταβληθεί εφάπαξ είτε καταβληθεί η πρώτη δόση είτε το ποσό της προκράτησης. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο Πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρεία εντός του παραπάνω διαστήματος.

 


Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας


Το υλικό που παρέχεται από την Εταιρεία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, υπό την επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου της υπηρεσίας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό από την Εταιρεία ότι ο Πελάτης ή οποιοσδήποτε τρίτος απέκτησε ή του παραχωρήθηκε πρόσβαση στο υλικό από τον τελευταίο προχωρεί στις παραπάνω ενέργειες, η Εταιρεία επιφυλάσσεται για την άσκηση οποιουδήποτε άλλου νομίμου δικαιώματός της. Επιτρέπεται εξαιρετικά η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έλλειψη πρόθεσης για εμπορική εκμετάλλευση και η αναγραφή της πηγής προέλευσής του. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί αυτό να ερμηνευθεί ως ένδειξη βούλησης παραχώρησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εκ μέρους της Εταιρείας. Το υλικό που προέρχεται από συνεργαζόμενους παρόχους έχει παραχωρηθεί στην Εταιρεία με ειδική άδεια, χωρίς να θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο τα πνευματικά τους δικαιώματα.Ως εκ τούτου απαγορεύεται ρητώς η οποιαδήποτε αναδημοσίευσή τους.

 


Περιορισμός ευθύνης


Η Εταιρεία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη ή / και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση σε συνεργαζόμενες σελίδες και υπηρεσίες. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το εν λόγω υλικό θα παρέχεται χωρίς διακοπές και σφάλματα ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν εγγυήσεις εκ μέρους του Εταιρείας για την ορθότητα, την πληρότητα και τη διαθεσιμότητα του περιεχόμενου των σελίδων και των υπηρεσιών. Τέλος, ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά της Εταιρείας πως οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι servers μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον επισκέπτη.

 


Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι


Οι παρόντες όροι, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ενώ αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως να δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη από τον άκυρο όρο θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν ει δυνατόν στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης.