Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Καλωσήρθατε στον ιστότοπο https://www.workearly.gr/ (εφεξής «Ιστότοπος»).


Ο Ιστότοπος έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία «REATCODE LTD», εφεξής «REATCODE» ή «Εταιρεία», με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο (85, Great Portland Street, First Floor, London W1W 7LT). Η REATCODE είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας για τα Προσωπικά σας Δεδομένα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR»).


Στην παρούσα Δήλωση σας παρέχουμε πληροφορίες, αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε.


Ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε;


Προσωπικά δεδομένα είναι εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν σε ένα φυσικό πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα είναι ή μπορεί να γίνει γνωστή.


Κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο, συλλέγουμε τη διεύθυνση IP, που λαμβάνει η συσκευή σας κάθε φορά που έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Στις περιπτώσεις που η ΙΡ διεύθυνσή σας καθίσταται σταθερή, μπορεί να συσχετισθεί με τη συγκεκριμένη συσκευή και συνεπώς μπορεί να οδηγεί σε πληροφορίες, όπως για παράδειγμα, στην ημερομηνία και την ώρα επίσκεψής σας στον Ιστότοπο και τον τύπο του browser και του λειτουργικού συστήματος της συσκευής που χρησιμοποιήθηκε.


Στην περίπτωση που επιλέξετε να συμπληρώσετε την Αίτηση Δωρεάν Αξιολόγησης Προφίλ, συλλέγουμε τα εξής προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας, δεδομένα σχετικά με τις επαγγελματικές σας επιδιώξεις και την επαγγελματική σας σταδιοδρομία.


Στην περίπτωση που επιλέξετε να συμπληρώσετε τη Φόρμα Επικοινωνίας, συλλέγουμε τα εξής προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο ή email.


Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;


Η REATCODE επεξεργάζεται τη διεύθυνση IP, στο πλαίσιο του έννομου συμφέροντός της να διασφαλίζει την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του Ιστοτόπου της και να είναι σε θέση να σας προσφέρει μια καλή εμπειρία χρήστη. Όταν επιλέγετε να συμπληρώσετε την Αίτηση Δωρεάν Αξιολόγησης Προφίλ επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να σας παρέχουμε τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες. Όταν συμπληρώνετε τη Φόρμα Επικοινωνίας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί μας σχετικά με το ερώτημα που μας υποβάλατε.

 


Mε ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;


Στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την λειτουργία του Ιστοτόπου και την υλοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας, η Εταιρεία διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες εταιρείες, όπως εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης του Ιστοτόπου ή τρίτες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας.

Πώς προστατεύει η Εταιρεία τα δεδομένα σας;


Η Εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε από την ίδια είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό της, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών. Οι συνεργάτες της Εταιρείας που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχουν δεσμευτεί να τηρούν πάσα εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια και να επεξεργάζονται τα δεδομένα σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

 


Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρούνται τα δεδομένα σας;


Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας. Με τη λήξη αυτής της διάρκειας, τα δεδομένα διαγράφονται, εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.Τα δεδομένα που καταχωρίζετε στην Αίτηση Δωρεάν Αξιολόγησης Προφίλ τηρούνται για
διάστημα τεσσάρων (4) μηνών ή νωρίτερα, στην περίπτωση που αιτηθείτε τη διαγραφή τους.
Τα δεδομένα που καταχωρίζετε στη Φόρμα Επικοινωνίας τηρούνται για διάστημα ενός (1)
μήνα ή νωρίτερα, στην περίπτωση που αιτηθείτε τη διαγραφή τους.

 


Ποια είναι τα δικαιώματά σας;


Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα κάτωθι δικαιώματά σας και δη (α) το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες, (β) το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων σας, (γ) το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») και (δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος, (ε) το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (πχ cd), (στ) το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλον - πλην εμάς- υπεύθυνο επεξεργασίας, καθώς και (ζ) το δικαίωμα εναντίωσης σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος. Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς την Εταιρεία μας στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Γίνεται μνεία ότι η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας, ως και του αριθμού των εν γένει αιτημάτων.


Περαιτέρω, η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τυχόν παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι τούτη δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι ίδιοι διαπιστώσετε παραβίαση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για τυχόν απορίες/θέματα;


Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημά σας σχετικά με την προστασία των
προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:
info@workearly.gr

 


Δικαίωμα Καταγγελίας


Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά
οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγεις
στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
Ιστοσελίδα: www.dpa.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600
Fax: +30 210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr